Trang chủ Tính năng HỌC VIỆN HERO

HỌC VIỆN HERO

15/04/2022

hình 1

 

1. Triệu Hồi Hero

 

hình 2

 

Nội Dung:

Mỗi vòng Triệu Hồi Hero kéo dài 3 ngày, sau 3 ngày mở vòng tiếp theo.

Sau khi mở vòng mới, reset tiến độ”Rương Tiến Độ”, tính lại lượt từ đầu, reset tiến độ “Tiệm Đổi”, có thể đổi Hero đã thay đổi.

 

hình 3

 

Thẻ Ngọc Hero và Xu Triệu Hồi Hero sẽ không hết hạn, hiệu lực vĩnh viễn.

Mỗi ngày được rút 1 lần miễn phí.


2. Triệu Hồi Thần Trang

 

hình 4

 

Nội Dung:

Mỗi vòng Triệu Hồi Thần Trang kéo dài 3 ngày, sau 3 ngày mở vòng tiếp theo.

Sau khi mở vòng mới, reset tiến độ”Rương Tiến Độ”, tính lại lượt từ đầu, reset tiến độ “Tiệm Đổi”, có thể đổi Trang Bị đã thay đổi.

 

hình 5

 

Thẻ Ngọc Thần Trang và Xu Triệu Hồi Thần Trang sẽ không hết hạn, hiệu lực vĩnh viễn.

Mỗi ngày được rút 1 lần miễn phí.

 

3. Triệu Hồi Đá

 

hình 6

 

Nội Dung:

Mỗi vòng Triệu Hồi Đá kéo dài 3 ngày, sau 3 ngày mở vòng tiếp theo.

Sau khi mở vòng mới, reset tiến độ”Rương Tiến Độ”, tính lại lượt từ đầu, reset tiến độ “Tiệm Đổi”, có thể

Đổi Đá đã thay đổi.

 

hình 7

 

Thẻ Ngọc Đá và Xu Triệu Hồi Đá sẽ không hết hạn, hiệu lực vĩnh viễn.

Mỗi ngày được rút 1 lần miễn phí.

 

4. Triệu Hồi Chạm Khắc

 

hình 8

 

Nội Dung:

Mỗi vòng Triệu Hồi Chạm Khắc kéo dài 3 ngày, sau 3 ngày mở vòng tiếp theo.

Sau khi mở vòng mới, reset tiến độ”Rương Tiến Độ”, tính lại lượt từ đầu, reset tiến độ “Tiệm Đổi”, có thể đổi Chạm Khắc đã thay đổi.

 

hình 9

 

Thẻ Ngọc Chạm Khắc và Xu Triệu Hồi Chạm Khắc sẽ không hết hạn, hiệu lực vĩnh viễn.

Mỗi ngày được rút 1 lần miễn phí.

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng